Caffè Bristot – The Wanderers

Contest Terms

Bristot – The Wanderers Διαγωνισμός

H εταιρεία με την επωνυμία «BRISTOT HELLAS AE» και το διακριτικό τίτλο «Bristot» που εδρεύει στο Κρυονέρι, Κολοκοτρώνη 7, Τ.Κ. 14568 με Α.Φ.Μ. 802050314 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Διοργανώτρια») διενεργεί διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας www.wanderers.caffebristot.gr (εφεξής «Η Ιστοσελίδα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα.

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:

(i) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί και

(ii) έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

1.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της Διοργανώτριας ή οιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, οι οποίοι συμμετέχουν στην ενέργεια, καθώς και όσοι συνδέονται με τα πρόσωπα αυτά με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

1.3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις περιεχόμενες στον οικείο χώρο της Ιστοσελίδας οδηγίες.

1.4. H έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής και την υποβολή της.

Πιο συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται:

1) Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.

2) Επιλογή ενός «Wanderer» από τα αντίστοιχα buttons που είναι διαθέσιμα στη φόρμα συμμετοχής.

3) Συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email).

4) Επιλογή κονσόλας σε περίπτωση που κερδίσει video game, μεταξύ των PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S και PC. Επιτρέπεται παραπάνω από μία επιλογή.

5) Η Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής του διαγωνισμού, κλικάροντας στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας συμμετοχής.

6) Η επιβεβαίωση της συμμετοχής («Υποβολή») ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να θεωρηθεί η συμμετοχή του κατ’ αρχήν έγκυρη.

1.5. Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής, (β) δεν αποτελεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιεχόμενο απρεπές, προσβλητικό ή υβριστικό και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανώτριας εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

1.6. Οι συμμετοχές θα ελέγχονται από τη Διοργανώτρια και κατόπιν όσες πληρούν τα κριτήρια της έγκυρης συμμετοχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.wanderers.caffebristot.gr

1.7. Ρητά αναγνωρίζεται ότι η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική ή προσβλητική αναφορά στον Διαγωνισμό μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει και για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία ή υπέβαλαν μη έγκυρη συμμετοχή κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

1.8. Νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνο το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην φόρμα συμμετοχής και θα αναδειχθεί – κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

1.9. Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους και συναινεί ρητά:

(i) στη διαφημιστική εκμετάλλευση της ενέργειας και

(ii) στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας όπως αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται.

2. Διάρκεια του διαγωνισμού

2.1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 16:00 της 25/9/2023 ως και τις 23:59 της 22/10/2023.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη τυχόν νέα ημερομηνία λήξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.

2.3. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή, και η σχετική δυνατότητα θα απενεργοποιηθεί το συντομότερο. Τυχόν συμμετοχές που φέρουν χρόνο (σύμφωνα με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία log-files) μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα διαγραφούν και δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

3. Ανάδειξη Νικητή.

Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι την 22/10/2023 ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας random.org, που θα διενεργήσει η Διοργανώτρια δια της διαφημιστικής εταιρείας «Forestview Μ.Ε.Π.Ε», η οποία εδρεύει στην οδό Τ. Καβαλιεράτου 7 στην Κηφισιά, στις 23/10/2023 στις 10:30, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την ορθή διεξαγωγή της. Οι κληρωθέντες νικητές θα είναι εικοσιπέντε (25) συνολικά ενώ θα κληρωθεί και ίσος αριθμός επιλαχόντων, οι οποίοι θα καλούνται κατά τη σειρά κληρώσεως τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή. Δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμένα αποθέματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η χορήγηση του επιλεγμένου από τον εκάστοτε νικητή παιχνιδιού θα γίνεται κατά τη σειρά εξαγωγής του κάθε νικητή από την κληρωτίδα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του επιλεγμένου παιχνιδιού, στον νικητή θα χορηγείται ως δώρο ένα τυχαίο παιχνίδι που εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο. 

4. Δώρο.

4.1. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής και χορηγούνται κατά σειρά εξαγωγής από την κληρωτίδα:

 • 1 κονσόλα Sony PlayStation 5 God of War Ragnarok (Voucher) (Official Bundle) μαζί με Καφέ Espresso Bristot Arabica 100% NC Κάψουλες 30 τεμ και Καφέ Espresso Bristot Cremoso NC Κάψουλες 30 τεμ και Καφέ Espresso/Φίλτρου Bristot Arabica 100% Αλεσμένος 250 γρ και Καφέ Φίλτρου Bristot Well Αποκυρωμένος Αλεσμένος 200 γρ, τα οποία θα δοθούν σε 1 νικητή
 • 19 video games, συγκεκριμένα:
  • 2 Diablo IV: 2 για PS5
  • 3 Aliens Dark Descent: 1 για PS5 και 2 για PC
  • 5 Elden Ring: 5 για PS5
  • 1 Atlas Fallen: 1 για PS5
  • 2 Under the Waves: 1 για PS5 και 1 για PC
  • 1 Tekken 7: 1 για Xbox One
  • 1 It Takes 2: 1 για PS4
  • 1 Grid Legends: 1 για PS4
  • 1 Paw Patrol: 1 για Xbox One
  • 1 CodeVein: 1 για PS4
  • 1 Battlefield 2024: 1 για PC

Τα παραπάνω δώρα θα δοθούν σε 19 νικητές (1 στον κάθε νικητή) μαζί με Καφέ Espresso Bristot Arabica 100% NC Κάψουλες 10 τεμ και Καφέ Espresso/Φίλτρου Bristot Arabica 100% Αλεσμένος 250 γρ και Καφέ Φίλτρου Bristot Well Αποκυρωμένος Αλεσμένος 200 γρ. Η επιλογή του video game που θα κερδίσει ο κάθε νικητής θα γίνεται με βάση το τι έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα του παιχνιδιού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθεσιμότητας στον νικητή θα δωρίζεται ένα τυχαίο διαθέσιμο παιχνίδι.

 • 5 επιτραπέζια συνολικά, συγκεκριμένα:
  • 2 Dixit
  • 2 Οι Τσαρλατάνοι του Κουέντλινμπουργκ
  • 1 Ticket to Ride USA

Τα  παραπάνω δώρα θα δοθούν σε 5 νικητές (1 στον κάθε νικητή) μαζί με Καφέ Espresso Bristot Arabica 100% NC Κάψουλες 10 τεμ και Καφέ Espresso/Φίλτρου Bristot Arabica 100% Αλεσμένος 250 γρ και Καφέ Φίλτρου Bristot Well Αποκυρωμένος Αλεσμένος 200 γρ. Η επιλογή του επιτραπέζιου που θα κερδίσει ο κάθε νικητής θα είναι τυχαία.

 4.2. Το δώρο είναι προσωπικό (με βάση το Ονοματεπώνυμο που δηλώθηκε κατά την καταχώρησης της συμμετοχής στη φόρμα του διαγωνισμού), αμεταβίβαστο και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή εξαργύρωσης του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

5. Ειδοποίηση νικητή – Τύχη δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού.

5.1. Μετά την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων, αυτοί θα γνωστοποιηθούν στην Ιστοσελίδα, καθώς και στις επίσημες σελίδες της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook και Instagram. Οι νικητές και οι επιλαχόντες με ρητή μνεία της σειράς κλήρωσής τους θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου. Οι νικητές θα πρέπει να στείλουν email στην διεύθυνση info@bristot.gr ή να καλέσουν στο νούμερο 210 255 1919, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά.

5.2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο. Πέραν της προθεσμίας αυτής, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

5.3. Η Διοργανώτρια ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, πριν την απόδοση του κάθε δώρου θα προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε περίπτωση που ο εμφανισθείς ως νικητής του Διαγωνισμού αρνείται να δεχθεί την επαλήθευση των στοιχείων του, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Ομοίως, σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

5.4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τους παρόντες όρους πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

6. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.

6.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών κατά την παραλαβή του δώρου στην Ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με τον διαγωνισμό γεγονότος. Επίσης η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και τυχόν φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

6.2. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση και προβολή των αρχείων (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της παραλαβής του δώρου ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία αυτού.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (GDPR), όσο και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

7.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και παρέχουν τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση τους για τη συλλογή και διατήρηση των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία καταχώρησης της συμμετοχής τους και του μηνύματος που καταχώρησαν κατά τη συμπλήρωση της φόρμας στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του διαγωνισμού.

7.3. Η Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προβαίνει στη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς: Συγκεκριμένα (α) για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο δώρο, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης). Ιδίως όσον αφορά τους νικητές του διαγωνισμού, τα ονόματά τους θα δημοσιευθούν  στα social media της Διοργανώτριας και στην ιστοσελίδα αυτής, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για ένα έτος.

7.4. Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών η Διοργανώτρια δύναται να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, για την επίτευξη των ως άνω σκοπών θα έχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας ή/και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες αυτής (όπως ενδεικτικά διαφημιστικές εταιρείες). Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων αυτών, δεν υπάρχουν και τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.

7.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπου αυτό επιτρέπεται, με γραπτό αίτημα στη Διοργανώτρια είτε με επιστολή στην έδρα της, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bristot.gr. Περαιτέρω δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.

8.1. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής ουδόλως συνδέεται με την Διοργανώτρια και τους συνεργάτες της.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

9. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού.

Οι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την παραλαβή του δώρου από τους τελικούς νικητές θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.wanderers.caffebristot.gr

10. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα δημοσιεύεται ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας www.wanderers.caffebristot.gr , η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της.

11. Βιομηχανική – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

13. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

Scroll to Top